Školská rada

Rada podle zákona č. 561/2004 Sb., § 168

 a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému  

    uskutečňování,

 b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

 c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád a

    navrhuje  jejich změny,

 d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních   

    školách,

 e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

 f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru 

    hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,

 g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

 h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní

    správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

Jednací řád školské rady při ZŠ Velké Poříčí je zde

 

Členové školské rady pro období únor 2018 - leden 2021

Za rodiče:    Ivana Kleinová, Jitka Brahová

Za městys:   Ing. Jana Máslová,  Martin Vlček

Za školu:      Mgr. Ivana Havlová, Mgr. Terezie Kubečková