Matematika

září: učivo: Základy statistiky

9.9. - domácí cvičení: úloha z vyučovací hodiny

13.9. - zadání projektu na statistické šetření, žáci odevzdají zpracované šetření 27.9.2019

17.9. - domácí úkol: úlohy z kopírovaného textu

18.9. - dpmácí úkol: uč. str. 60 cv. 4.4 A, str. 63 cv. 13

učivo: Mocniny, mnohočleny - opakování

23.9. - domácí příprava: pravidla pro počítání s mocninami

26.9. - domácí úkol: uč. str. 66 cv. 11 A, 12 a 13


30.9. - domácí příprava: úlohy z kopírovaného textu

4.10. - domácí úkol: uč. str. 67 cv. 2 A a str. 69 cv. 7 A

učivo: Lomené výrazy

8.10. domácí cvičení: uč. str. 72 cv. 5 A a 7 A

16.10. domácí úkol: uč. str. 76 cv. 5.5 A

31.10. domácí příprava: vypracování úloh z kopírovaného textu

4.11. domácí příprava - oprvit samostatnou práci z vyučovací hodiny, uč. str. 90 cv. 2 A, 3

učivo: Rovnice s neznámou ve jmenovateli

18.11. - domácí úkol: uč. str. 101, 102 cv. 7, 8

19.11. - domácí příprava: úlohy z kopírovaného textu

Ve čtvrtek 21.11.2019 píší žáci čtvrtletní práci z matematiky.

22.11. - domácí příprava: vyřešit úlohu zadanou při vyučovací hodině

učivo: Soustava rovnic

25.11. - oprava písemné práce do pondělí 2.12.2019

27.11. - domácí úkol: uč. str. 12 cv. 2

4.12. - domácí úkol: řešení 3 soustav rovnic z kopírovaného textu

17.12. - domácí úkol: úloha 3 z kopírovaného textu

18.12. - domácí úkol: uč. str. 22 cv. 1.6 A

učivo: Funkce

7.1. - domácí příprava - úloha z kopírovaného textu

15.1. - domácí příprava: uč. str. 45 cv. 2 a), c)

Ve čtvrtek 16.1. píší žáci čtvrtletní práci z matematiky.

24.1. - domácí příprava: úlohy z kopírovaného textu

6.2. - domácí úkol: uč. str. 43 cv. 2.5. A (úlohy 7 - 10) a str. 55 cv. 3.3. A (nepovinné úlohy 6 a 7)

11.2. - domácí úkol: sestrojení grafů z vyučovací hodiny

učivo: Podobnost

19.2. - domácí úkol: uč. str. 33 cv. 3 b, c, d

26.2. - domácí příprava - uč. str. 38 - 39, vypsat věty o podobnosti trojúhelníků

27.2. - domácí úkol: uč. str. 40 cv. 4 A

1. vstup: 

Milí žáci,

využijte dané nepříjemné situace k přípravě na přijímací zkoušky. Pokud byste něco potřebovali, můžete mě kontaktovat emailem: M9zsvporici@seznam.cz,pokud možno odpovím.

Dále musí probíhat výuka matematiky v 9. třídě.

Budete nyní řešit úlohy na podobnost, kterou jsme probrali během vyučovacích hodin

(uč. str. 31 - 41). Zadané úlohy budete řešit do školního sešitu nebo na dvojlisty A4, které zkontroluji po skončení mimořádné situace a budou jednou z podmínek ke závěrečné klasifikaci.

Úlohy na tento týden tj. do pátku do školního sešitu (zadání úloh opište do sešitu!)

1. Trojúhelníky ABC a AˇB'C' jsou podobné. Pro délky jejich stran platí: /AB/ = 10 cm, /BC/ = 6,5 cm, /CA/ = 10 cm, /A'B'/ = 8 cm. Vypočítejte obvod trojúhelníku A'B'C'.

2. Trojúhelník PQR je podobný trojúhelníku ABC, který má strany délek a = 5 cm, b = 6 cm, c = 7 cm. Určete poměr podobnosti těchto trojúhelníků, znáte-li

ještě: a) /QR/ = 7,5 cm

        b) /PR/ = 4,5 cm

        c) obvod trojúhelníku PQR má délku 12 cm

3. Učebnice str. 40 úloha 5

4. Učebnice str. 41 úloha 8

2. vstup:

Milí žáci,

situace bude nadále mimořádná a pro vás nepříjemná. Pokračujte v přípravě na přijímací zkoušky a individuální výuce učiva 9. třídy tak, abyste byli schopni ukončit základní vzdělání a pokračovat ve studiu na středních školách a učilištích. V případě problému mne kontaktujte viz. email. Sledujte případné změny a

informujte spolužáky.

Úlohy na tento týden tj. do pátku 27.3. do školního sešitu (zadání úloh opište do sešitu!)

Téma: Užití podobnosti v úlohách

a) V učebnici strana 44 prostudujte řešenou úlohu A.

Princip úloh je založen na podobných trojúhelnících dle věty uu. Vždy si nakreslete obrázek tj. vždy budete mít dva podobné trojúhelníky, ve kterých si označíte známé údaje (délky) a neznámou délku. Příslušné strany v trojúhelnících jsou ve stejném poměru (viz. obrázek v učebnici). Dané poměry stran porovnejte a vypočtěte neznámou délku. Je výhodné zapsat poměry tak, aby neznámá délka (strana trojúhelníka) byla v čitateli.

např.:  x/2 = 5,4/2,4 neboli x : 2 = 5,4 : 2,4 (viz. učebnice)

Řešte úlohy: učebnice str. 44 cv. 1

                   učebnice str. 45 cv. 3

                   učebnice str. 46 cv. 4 A a 5 B

Úlohy řešte do školního sešitu, napište zadání a odpovědi. (výsledky jsou v učebnici).

 

b) Měřítko (mapy, plánky, výkresy součástek, ...)

   měřítko = mapa (plán) : skutečnost      (poměr délek ve stejných jednotkách!!!)

- toto téma související s podobností vypracujte na samostatný dvojlist A 4, který odevzdáte ke kontrole

opsat text Měřítko z učebnice strana 47 v růžovém rámečku!

např.: Měřítko    1 :  25 000  znamená, že 1 cm (díl) na mapě (plánu,...) je 25 000 cm ve skutečnosti

tj.  1 cm = 25 000 cm = 250 m = 0,250 km

   mapa      skutečnost

např.: Určete měřítko plánku, ve kterém příslušná délka na plánku měří 3 cm a skutečný rozměr je 6 m.

         plánek              3 cm

         skutečnost       6 m = 600 cm

měřítko je  3 : 600 = 1 : 200

např.:  Na mapě s měřítkem 1 : 50 000 je vzdálenost míst 4,5 cm. Jaká je skutečná vzdálenost v metrech?

          1 : 50 000 tzn. 1 cm = 50 000 cm = 500 m

  skutečná vzdálenost = 4,5 x 500 = 2 250 m. Odpověď: Skutečná vzdálenost je 2 250 m.

Řešte úlohy:

1. Na mapě s měřítkem 1 : 25 000 jsou místa A, B od sebe vzdálena 8,5 cm. Určete jejich skutečnou vzdálenos v km?

2. Na mapě s měřítkem 1 : 100 000 je vzdálenost výchozího místa a cíle cesty 9 cm. Jak dlouho bude trvat cesta turistům, jestliže půjdou průměrnou rychlostí 4 km/hod.?

3. Plán je zhotoven v měřítku katastrální mapy 1 : 5000. Na něm je zakreslen obdélníkový pozemek s rozměry 2,5 cm a 4 cm. Určete skutečnou výměru pozemku v hektarech.

4. učebnice str. 47 cv. B - překreslit na dvojlist

5. učebnice str. 47 cv. 8 - překreslit na dvojlist

6. učebnice str. 48 cv. 9 - není nutné kreslit, jen postup výpočtu

Znovu připomínám, že téma Měřítko s úlohami vypracujete na samostatný dvojlist A4 nelinkovaný.

Věřím, že si s úlohami poradíte (jste šikovní, pokud chcete). V případě problému kontaktujte kamaráda nebo mne.

3. vstup:

Úlohy na období pondělí 30.3. až středa 1.4. - do školního sešitu

Využití podobnosti trojúhelníků (věta uu) při grafickém dělení useček na stejné části, v daném poměru. Hezké vysvětlení najdete na You Tube, vyhledat "Využití podobnosti-dělení usečky v daném poměru".

Tyto vzorové úlohy z You Tubka zapsat do školního sešitu nebo učebnice strana 42 úloha F (ale lepší je You Tube).

Řešte úlohy: do školního sešitu

1. učebnice str. 43 cv. 13 A, B

2. učebnice str. 42 cv. 11

3. učebnice str. 42 cv. 10

Dobrovolně zkuste udělat úlohu 14 strana 43 s tím, že si prostudujte postup v úloze 15 a zkuste jej použít. Pokud si nevíte rady, kontaktujte mne.

Na zakončení tématu Podobnost úlohy 4.4 Ǔlohy na závěr (A) do školního sešitu (všichni).

Připomínám, že odevzdané, vypracované úlohy budou jednou z podmínek klasifikace a ukončení školní docházky tzn. vydání vysvědčení.

Pokud budete cokoliv potřebovat (i k přijímacím zkouškám), pište, kontaktujte event. telefonujte.

 

4. vstup (1.4.2020):

Tímto jsme ukončili kapitolu Podobbnost, kde jsme teorii probrali ještě ve škole a vámi vyřešené úlohy zkontroluji ve škole. Výsledky máte v učebnici, dotazy zatím žádné nebyly, takže snad vše v pořádku (spočítáno).

 Nyní budeme probírat nové učivo Stereometrie tzn. jehlan, kužel, koule. Využívejte zaslané materiály, učebnici, you tube (odkaz - jehlan). U některých úloh budu požadovat zpětnou vazbu od všech žáků, zda pochopili učivo. Určené vyřešené úlohy mi budete zasílat emailem v textu nebo ofocené (čitelně), zkontroluji event. opravím chyby.

Učivo: 

nadpis Jehlan - do školních sešitů, dnešní zadání do ponděl 6.4.

Zpracovanou teorii k řešení úloh zde (kopii nalepit do sešitu nebo přepsat - nutné mít v sešitě).

Řešte úlohy: do školního sešitu

1. učebnice str. 6 cv. 2, obrázek překreslit do sešitu

2. učebnice str. 7 cv. 5, obrázek překreslit do sešitu

3. učebnice  str. 8 cv. 7 A

nadpis: Sítˇ jehlanu

Do sešu přepsat a překreslit obsah rámečku na straně 9 a vypracovat úlohu 2 A strana 9 (tuto úlohu mi pošlete emailem - ofocenou)

Dotazy, připomínky pište,volejte. Vyhovuje tento způsob a rozsah výuky?

5. vstup (6.4.2020) 

úlohy na úterý 7.4. - do školního sešitu

učivo: Povrch jehlanu

Snad již máte představu, jak vypadá jehlan. Jeho síť, která se skládá z podstavy (čtverec, obdélník, lichoběžník, ....) a pláště ( 4 trojúhelníky - většinou).

Co vidíte narýsované v síti jehlanu je vlastně jeho povrch.

nadpis: Povrch jehlanu - do školních sešitů

Zpracovanou teorii k řešení úloh zde (nutné mít v sešitě) + text z rámečku v učebnici str. 11

Řešte úlohy do školního sešitu (vždy opsat zadání):

1. Spočítej povrch pravidelného čtyřbokého jehlanu s délkou podstavné hrany 5 cm a stěnovou výškou 6 cm.

návod: https://youtube.com

hledat - jehlan povrch  video: jehlan 1 (Petr Kaššák)

2. učebnice str. 11 cv. 3 a 4. A (zapsat, spočítat a tyto dvě úlohy zaslat ke kontrole)

 

 

úlohy na středu 8.4. - do školního sešitu

1. a) Spočítej libovolnou stěnovou výšku v pravidelném čtyřbokém jehlanu s délkou podstavné hrany 20 cm a tělesovou výškou 30 cm.

    b) Spočítej obsah podstavy 

   c) Spočítej jeho celkový povrch

návod: https://youtube.com

hledat - jehlan povrch  video: jehlan 6 (Petr Kaššák)

2. učebnice str. 11 cv. 6,,  str.12 cv. 9 (zapsat, spočítat a tyto dvě úlohy zaslat ke kontrole)

3. dobrovolně: učebnice str. 12 cv. 8

Pokud vše nestihnete v úterý a ve tředu, lze dokončit ve čtvrtek. Věřím, že úlohy zvládnete.

Úlohy z úterý a středy prosím zaslat nejpozději ve čtvrtek. Pátek a pondělí je svátek, další úlohy budou na úterý 14.4.

 

6. vstup

úlohy na úterý 14. dubna - do školního sešitu

Učivo: Objem jehlanu

Zpracovaná teorie zde a v učebnici strana 13, text v obrázku (vytisknout a nakepit do sešitu nebo přepsat)

Řešte úlohy: - do školního sešitu a poslat ke kontrole

1. Urči objem jehlanu, který má obdélníkovou podstavu o rozměrech 8 cm a 20 cm a tělesovou výšku 50 cm.

návod: https://youtube.com

hledat - jehlan objem  video: jehlan-objem 1 (Kaššák)

pozn.: u výšky nepište vt, ale jen v, udělat nákres, nemusíte posílat ke kontrole, ale bude v sešitě

2. učebnice str. 14 cv. 2 

(kdyby problém opět hledejte na  youtube: jehlan - objem 2 (Kaššák)

3. učebnice str. 14 cv. 4 A

Úlohy 2. + 3. poslat ke kontrole, výsledky v učebnici

úlohy na středu 15. dubna - do školního sešitu, vše poslat

1. Urči objem pravidelného čtyřbokého jehlanu s délkou podstavné hrany 10 cm a stěnovou výškou 13 cm.

2. Objem jehlanu s obdélníkovou podstavou o rozměrech 6 dm a 5 dm je 270 dm3. Urči výšku jehlanu.

(návod: youtube: jehlan - objem 7)

3. učebnice str. 14 cv. 3 

(pouze pro žáky, kteří se hlásí na střední školu s maturitou - dále budu tyto úlohy označovat jako SŠ)

Uĺohy poslat do středy 15.4. Děkuji.

Omluva: Po upozornění je oprava v zadání úterka v úloze 3. (řešte úlohu 4 A str. 14)

 

7. vstup - vše do školního sešitu

úlohy na čtvrtek, pátek

Milí žáci, těmito úlohami bychom zakončili téma Jehlanu a příští týden bychom začali řešit úlohy na Kužel.

Věřím, že problém jehlanu jste úspěšně zvládli.

Řešte do sešitu dvě úlohy z youtubka a to video Jehlan 8 a video Jehlan - objem 5. Zadání obou úloh zapsat do sešitu a zapsat i řešení.

Toto nemusíte posílat, zkontroluji až ve škole.

Řešte úlohy: - do školního sešitu a poslat ke kontrole

1. učebnice str. 12 cv. 11

2. učebnice str.14 cv. 5

Úlohy poslat do pátku 17.4. Děkuji.


8. vstup - vše do školního sešitu

Tento týden budeme řešit úlohy na další těleso a to kužel. Potřeboval bych vědět, zda vám tento způsob výkladu a zadávání práce vyhovuje a jste schopni úlohy řešit. Pokud ano, tak v pořádku, pokud ne, napište, co změnit. Většina z vás úlohy řeší dobře. Pokud si pomáháte, tak to je v pořádku, pokud jen opisujete, není to ideální. Pro některé žáky znovu a naposledy, odevzdané úkoly jsou podmínkou klasifikace a ukončení ročníku!

Učivo: Kužel (učebnice strana 16 - 20)

úlohy na pondělí 20.4.  - do školního sešitu zapsat teorii (vytisknout a nalepit, nebo přepsat) zde.

Dále se podívejte na https://youtube. com

hledat: kužel

video: Rotační kužel (asi 7 min.)

Z toho videa napsat do sešitu úlohy 1, 2, 3 - stačí udělat v úterý (poslat ke kontrole)

úlohy na úterý 21.4. - do školního sešitu a poslat ke kontrole

1. učebnice str. 17 cv. 1 (kužele překreslit co nejpečlivěji a vypočítat délku strany)

2. Nakresli síť kužele, který má délku strany 40 mm a poloměr 2,5 cm. (do sešitu). Potom si jej překresli na tvrdší papír, vystřihni a sestav model. Pošli obrázek modelu. (viz. teorie tzn. učebnice str. 19 - rámeček).

Věřím, že úlohy zvládnete a budou se mi dobře číst.

 

9. vstup (21.4.) - vše do školního sešitu

Učivo: Povrch kužele (učebnice strana 21 - 22)

úlohy na středu 22.4. - do školního sešitu

do školního sešitu zapsat teorii (vytisknout a nalepit, nebo přepsat) zde a doplnit textem z učebnice strana 21 - dole rámeček

Dále se podívejte na https://youtube.com    URČITĚ!

hledat: kužel

video: Rotační kužel (viz. minullý vstup)     autor: škola Nebušice (7 min.) (můžete se podívat i na řešený příklad na Povrch a objem kužele).

Rešťe úlohu do sešitu a poslat ke kontrole (opsat zadání!)

1. Vypočti povrch kužele s poloměrem kužele 8 cm a délkou strany 12 cm.

(návod: youtube: povrch kužele: video - Kužel 2 (P. Kaššák)

úlohy na čtvrtek 23.4. - do školního sešitu a poslat ke kontrole

1. učebnice strana 22 cv. 2 a)

2. učebnice strana 22 cv. 3 A

3. Kužel s průměrem podstavy 36 cm má výšku 10 cm. Vypočti:

a) délku strany

b) povrch kužele

Udělat náčrt!

(návod: youtube: povrch kužele: video - Kužel 6 (P. Kaššák)

4. učebnice strana 22 cv. 4

Snad to zvládnete. Kdyby problém, pište! J. S.

 

10. vstup (24.4.) - vše do školního sešitu

Učivo: Objem jehlanu  (učebnice strana 23 - 24)

do školního sešitu zapsat teorii (vytisknout a nalepit, nebo přepsat) zde , nebo učebnice strana 23 rámeček (přepsat)

Rešťe úlohy do sešitu a poslat ke kontrole (opsat zadání!)

1. učebnice strana 23 cv. 1

2. učebnice strana 23 cv. 2 A

3.Kužel má poloměr podstavy 20 cm a výšku 30 cm. Vypočítej a) objem kužele

                                                                                                   b) povrch kužele

(návod: youtube: objem kužele: video - Kužel 9 (p. Kaššák)

Věřím, že úlohy zvládnete během pátku. Příští týden bychom zkusili složitější úlohy a úlohy z praxe. 

Hezký víkend. J. S.

 

11. vstup (27.4.) - vše do školního sešitu

Učivo: Úlohy na kužele (pondělí - úterý tj. 27. + 28.4.)

Podívejte se na https://youtube.com

hledat: kužel

videa: Povrch a objem těles - kužel   (Vojkůvka, úloha 161/4b)

         Kužel 1   (Kaššák)

         Kužel 8   (Kaššák)

         Kužel 10  (kaššák)

Tyto úlohy napsat do školního sešitu a neposílat ke kontrole. Zkontroluji ve škole.

Řešte úlohy a poslat ke kontrole:

1. učebnice strana 22 cv. 6

2. učebnice strana 24 cv. 6

jen pro SŠ učebnice strana 24 cv. 4, 5

Pošlete do úterý 28.4., pokud to stihnete, věřím, že ano.

Hezký den. J. S

Dobrý den žáci,

na středu 29.4. nebudou nové úlohy, dokončete zadané úlohy a zašlete ke kontrole. Na čtvrtek 30.4. budou úlohy jen pro SŠ.

Příští týden bychom dokončili učivo Stereometrie úlohami na téma Koule.  J. S.

12. vstup (29.4.) - vše do školního sešitu

Milí žáci, 

psal jsem, že úlohy na čtvrtek budou jen pro SŠ (středoškoláky s maturitou), ale po uvážení doporučuji počítat i ostatním, ale jiné jednodušší úlohy (viz. níže).

Napište do školních sešitů a pošlete ke kontrole:

a) úlohy pro SŠ: 1. učebnice strana 52 cv. 11

                           2. učebnice strana 53 cv. 14

                           3. učebnice strana 53 cv. 16

                           4. učebnice strana 52 cv. 13

b) úlohy pro ostatní: 1. učebnice strana 24 cv. 2.4 A

Prosím, pište zadání a odpovědi. Rozdělení úloh nemusíte striktně dodržet, kdo chce může spočítat i více. Úlohy zašlete nejdpozději do neděle 3.5.

Od pondělí začneme novou látku.

Heký  svátek a víkend. J.S.

13. vstup (4.5.) - vše do školního sešitu

Milí žáci,

tento týden nás čeká poslední a nejjednodušší těleso a to koule, určitě v pohodě zvládneme.

Učivo: Koule (učebnice strana 25 - 30)

Do školního sešitu zapsat teorii - zde

nebo učebnice strana 25 rámeček.

Do školního sešitu řešte a pošlete ke kontrole (úlohy na 4.5.)

1. učebnice strana 26 cv. 4

2. učebnice strana 26 cv. 5 A

14. vstup (5.5.) - vše do školního sešitu

Úlohy na úterý, do sešitu a poslat ke kontrole:

1. učebnice strana 28 cv. 1

2. učebnice strana 28 cv. 2 A

3. učebnice strana 25 cv. 6

4. učebnice strana 29 cv. 3

Neměl by být žádný problém, úlohy jistě zvládnete.

15. vstup (6.5.) - vše do školního sešitu

Milí žáci,

možná poslední vstup, protože od pondělí 11.5. se budeme setkávat osobně.

V pondělí 11.5. si přineste s sebou do školy všechny vypracované úlohy (jak v sešitě, tak i mimo - podobnost, měřítko) ke kontrole.

Úlohy na 6. a 7.5. tj. středu a čtvrtek (nemusíte již posílat, přinést v pondělí 11.5. do školy):

1. učebnice strana 26 cv. 7

2. učebnice strana 27 cv. 8

3. učebnice strana 29 cv. 4, 6, 7

4. učebnice strana 30 cv. 10 (pozn. část vyplněného prostoru vypočtěte v %).

Nezapomeňte na zadání a odpovědi. 

V pondělí na shledanou a těším se na spolupráci.  


16. vstup - 10.6.

Milí žáci,

po delší pauze bychom opět začali s výukou. S většinou z vás jsem se viděl ve škole (a snad ještě uvidím) a doufám, že jste úspěšně vykonali přijímací zkoušky na střední škol. Ostatní si určitě odpočinuli a nyní všichni zvládneme poslední část výuky matematiky na téma finanční matematika. Je to část matematiky, která je možná nejvíce spojena s běžným životem. Základem této matematiky je výpočet procent a logický úsudek.

Zadané úkoly mi posílejte opět emailem ke kontrole, nutné k uzavření klasifikace a vydání vysvědčení v řádném termínu (podmínkla stále platí). V případě nejasností a problémů mě kontaktujte. Věřím, že učivo zvládneme. Kontaktujte všechny své spolužáky.

téma: Finanční matematika (uč. Matematika 3)

uč. str. 5 přečtěte a zamyslete se nad slovy T. G. Masaryka

Opakování: Výpočet procent - již víte, že jsou tři typy úloh: zápis do sešitů

1. výpočet základu (tj. 100%)  např. 25 Kč je 5%. Urči základ.

2. výpočet počtu procent         např. Kolik procent je 50 Kč z 250 Kč.

3. výpočet části celku             např. Vypočti, kolik je 15% z 300 Kč. Tento týp výpočtů je u finanční matematiky nejčastější.

Př. Vypočti 15% z 250 Kč.

a) přes úměru (nedoporučuji)

b) přes 1 % - znáte

c) nebo způsobem, který je ve finančnií matematice (tj. v bankách, spořitelnách) nejpoužívanější tj.

1% je 1/100 nebo 0,01 tj. 1setina z celku

tedy 15% je 15/100 nebo 0,15 tj. 15setin z celku

15% z 250 Kč je 0,15 . 250 = 37,50 Kč

(+ učebnice strana 5, řešený příklad)

Prohlédněte si v učebnici stranu 6 + 7.

Úkol: učebnice str. 6 cv. 1 - 5, str. 7 cv. 9 vyřešte písemně do sešitu a pošlete ke kontrole tato cvičení do 11.6.

 

Odhad výsledku: většinou přes 1 procento a počet % vždy zaokrouhlíme tak, abychom výpočet mohli udělat zpaměti

Velice důležitý je odhad výsledku, protože ne vždy máte možnost výpočtu a navíc to rozvíjí logické uvažování.

Př. Kolik je 4,8% z 3 000 Kč.

a) odhad: 4,8% z 3 000 Kč převedeme na úlohu 5% z 3 000 Kč a to je 150 Kč  (5 . 30 = 150)

b) výpočet: 0,048 . 3 000 = 144 Kč

Př. Kolik je 13,5% z 600 Kč

a) odhad: 13,5% z 600 Kč převedeme na úlohu 15% z 600 Kč a to je 90 Kč (6 . 15 = 90)

b) výpočet: 0,135 . 600 = 81 Kč

Úkol: učebnice str. 7 cv. 7, 8, 11 vyřešte písemně do sešitu a pošlete ke kontrole tato cvičení do 11.6.

Úlohy určitě zvládnete. Napište, jak přijímačky?

Hezký den. J. S.

17. vstup - 12.6. vše do sešitu (do úterý 16.6.)

Učivo: Úrok (učeb. str. 8 - 12)

Zápis do sešitu:

Dlužník - osoba (instituce), která si půjčuje peníze. (nejčastěji osoba)

Věřitel - osoba (instituce), která peníze půjčuje. (nejčastěji banka, spořitelna,...)

Kapitál - částka, kterou věřitel půjčuje dlužníkovi.

Úrok - částka, kterou získá věřitel od dlužníka jako odměnu za půjčení peněz.

Úroková míra roční (úroková sazba) - podíl úroku získaného za rok a kapitálu vyjádřený v procentech.

Př. Honza půjčil Jirkovi 2 000 Kč na jeden rok a chce, aby mu Jirka půjčku za rok vrátil a navíc mu dal jako odměnu 100 Kč.

Dlužník - Jirka

Věřitel - Honza

Kapitál - 2 000 kč

Úrok - 100 Kč

Úroková míra (roční) - 100/2000 = 0,05 tj. 5% (v procentech)

1. Učebnice příklad B - přepsat do sešitu zadání a diagram:

dlužník - pan Pacovský

věřitel - banka

kapitál - 50 000 Kč

úroková míra - 14%

banka půjčila 50 000 Kč na 1 rok

p. P. zaplatí navíc 14% z 50 000 Kč tj. 0,14 . 50 000 = 7 000 Kč

p. P. zaplatí bance celkem 50 000 + 7 000 = 57 000 Kč (tzn. kapitál - co jsi půjčil + úrok - co musí dát navíc jako odměnu)

nebo výpočet, jaký používá finanční matematika: 50 000 + (0,14 . 50 000) = 50 000 . (1 + 0,14) = 57 000 Kč

                                                                      kapitál +  úrok  =   úprava (vytýkání před závorku)  = celkem

Pan pacovský zaplatí bance navíc 7 000 Kč a celkembance zaplatí 57 000 Kč.

Nezapomínejte na odpověď.

2. Učebnice příklad C - přepsat do sešitu zadání a diagramy:

dlužník - banka

věřitel - paní Včelišová (jako by půjčila peníze bance)

kapitál - 16 800 Kč

úroková míra - 2,2%

výpočet: 16 800 + 0,022 . 16 800 = 16 800 + 369,60 Kč = 17 169,60 Kč (vráceno bankou paní Včelišové po 1 roce) - ale toto nedostane!!!

             kapitál + úrok                = kapitál + úrok          = celkem  (vráceno bankou paní Včelišové po 1 roce)

                                                                před zdaněním

Protože úrok je pro paní Včelišovou příjmem, musí z něho zaplatit daň státu, která většinou činí 15%. To tedy znaméná, že paní Včelišová nedostane celý úrok (tj. 369,60 Kč), ale z tohoto úroku jen 85%, protože 15% odvede jako daň státu.

tedy úrok po zdanění je: 85% z 369,60 Kč = 0,85 . 369,60 = 314,60 Kč (skutečný úrok, který dostane paní Včelišová)

16 800 + 314,60 = 17 114,60 Kč (paní Včelišová dostane skutečně od banky)

kapitál + úrok po zdanění = celkem (dostane p. Včelišová)

Paní Včelišová dostane od banky celkem 17 114,60 Kč.

 

 

                                                                                             úrok před zdaněním

výpočet, jaký používá finanční matematika: 16 800 + 0,85 . (0,022 . 16 800) = 16 800 (1 + 0,85 . 0,022) = 17 114,60 Kč.  

                                                                       kapitál    úrok po zdanění           = úprava (vytýkání před závorku) = celkem

 

Řešte úlohy a pošlete ke kontrole:

1 učebnice str. 9 cv. 2

2 učebnice str. 12 cv. 7, 8, 9

 

18. vstup 17.6. vše do sešitu

Milí žáci, asi vím, jak se cítíte a jak se již těšíte na prázdniny, ale zkuste ještě něco dělat a  spočítat.

Učivo: Inflace, úroková doba (učeb. str. 13 - 19)

zapsat do sešitu: Inflace - je znehodnocení měny (peněz) způsobené růstem cen v daném období (většinou rok).

př. průměrný růst cen dosáhl v daném roce (období) výše např. 1,7% (inflace) tzn. zboží, které stálo dříve 2 000 Kč bude na konci období stát

o 0,017 . 2 000 = 34 Kč více.

Prohlédněte si v učebnici cv. 1 str. 13

Takže když vložíte do banky peníze, dostanete po určité době (rok) úrok, ale reálná (skutečná) hodnota peněz, které dostanete se díky inflaci může snížit (evnt. může být i záporná).

Prohlédněte si úlohu B na straně 14.

Vypočtěte a pošlete ke kontrole do 19.6.

1. učebnice str. 13 cv. 2

2. učebnice str. 14 cv. 4

zapsat do sešitu: Úroková doba - je doba (časový úsek), ve kterém je kapitál (peníze) úročen.

                         Doba splatnosti vkladu (půjčky) - je doba, po jejímž ukončení je věřitel oprávněn získat od dlužníka vložený (zapůjčený) kapitál (peníze) zpět.

Typy účtů:

1. Termínovaný vklad (termínovaný účet) - je typ vkladu (účtu), jehož doba splatnosti může být několik dnů, měsíců i roků.

Čím delší doba splatnosti, tím bývá větší úrok. Daň z úroků pro termínované vklady je 15%. (tabulka B strana 16)

tzn. vložite-li do banky peníze na termínovaný účet např. s dobou splatnosti 1 rok, tak po dobu 1 roku si nesmíte peníze z účtu vybrat. Pokud je potřebujete vybrat, tak zaplatíte bance tzv. sankční poplatek.

2. Běžný účet (netermínovaný účet, osobní účet) - je typ vkladu (účtu), ze kterého lze peníze kdykoliv vybrat.

Vypočtěte a pošlete ke kontrole do 19.6.

1. učebnice str. 16 cv. 1

2.učebnice str. 17 cv. 2, 3

3. učebnice str. 18 cv. 5